فانوس روشنایی

امیر مهدی: وقتی شما کوچولو بودی تام و جری می دیدی؟

-: آره، می دیدم.

- : دیگه چه کارتونهایی می دیدی؟ با کی می دیدی؟ پدر جان (پدر بزرگ) هم باهات نگاه می کرد؟

چند روز بعد

امیر مهدی: من دوست دارم برم اون خونه ای که تو کوچولوهات اونجا بودی.

- : عززززیزم، چرا آخه؟

- : می خوام برم اونجا تلویزیونو روشن کنم اون تام و جریهایی که تو می دیدی، ببینم...... پدر جانم باهات نگاه می کرد؟موضوع مطلب : خاطره
مامان امیر مهدی

من امیر مهدی حسینی متولد 22 تیر سال 1386 هستم . مامان اینجا رو از چهار سالگی واسم ساخت
نويسندگان
RSS Feed