دعا

مشهد بودیم و داخل حرم باباجون از امیر مهدی خواست، دعا بکنه.

: خدایا کاری کن مامان جون همیشه سالم باشه و هیچ وقت نمیره.

بابا: واسه منم دعا کن.

: خدایا کاری کن بابام همیشه واسم چیبس و پفک بخره.

/ 1 نظر / 18 بازدید