کرم ابریشم

کرمهای ابریشمی که خاله نادیا به امیر مهدی هدیه داده بود، پروانه شدند.

اولین بار بود که مسئولیت چیزی رو به طور کامل بهش محول می کردم، البته مدام پاسش میداد به من، ولی برای بار اول خوب بود.بغل

زمانیکه تند تند، فقط می خوردند.

پیله بستن اما نمی دونم چرا رنگ پیله هاشون با هم متفاوت بود؟

اینجا هم که دیگه خانومی شدن برای خودشون. وقتی کرم بودن آقا بودن نیشخند

/ 0 نظر / 12 بازدید