انگشت

از مهد برمی گشتیم، دست کوچولوی امیر مهدی تو دستم بود که با هیجان گفت: مامان ببین.... دستم از اونایی که آقاها دارن درآورده.

: چی؟

: نگا کن انگشتمو... ببینم انگشت تو رو، ااااا تو هم در آوردی. اما مال تو کوچیکتر از مال آقاهاس.

: چی؟

: این.

به هاله صورتی رنگی که ابتدای ناخن دیده می شه اشاره کرد.

/ 0 نظر / 15 بازدید