اگر

داشتیم لباس می پوشیدیم که بریم بیرون، امیر مهدی پرسید:

مامان، دوست داشتی پرنده باشی؟ بدون اینکه صبر کنه من جواب بدم گفت: من دوست داشتم جوجه تیغی باشم نه، سگ.

-: اگه جوجه تیغی بودی چیکار می کردی؟

-: فقط راه می رفتم.

-: اگر پرنده بودی چیکار می کردی؟

-: تا بالای ابرا می رفتم ببینم آسمون چه شکلیه.

-: اگه سگ بودی چیکار می کردی؟

-: دنبال گربه ها می کردم تا بکشمشون، اگرم گربه بودم از دست سگا فرار می کردم.

/ 1 نظر / 17 بازدید