مژه

امیر مهدی سرشو گذاشته بود روی پای بابا جونش، که بابا نگران و متعجب ازم پرسید: مژش چی شده؟

: چی شده؟

: قیچیش کرده؟

: چیییییی؟ ببینم، هیییییییییییی.تعجب

/ 1 نظر / 14 بازدید
مرجان

وووووی چه خطرناک!