بازی

امیر مهدی: باباجون، فردا خونس؟.

: نه عزیزم.

: بابا جون هر روز، سر کار بازی می کنه.

: آرهلبخند.

: تو هم همیشه، اره بازی می کنی و کامپیوتر بازی.

: تو چه بازی می کنی؟

: من... من مهد باز ی می کنم.

/ 0 نظر / 14 بازدید