چرا چون

امیر مهدی: چرا آدمای بد، آدمای خوب رو می کشن؟

مامان: خودت چی فکر می کنی؟

-: من ..... بریم تو اینترنت سچ کنیم.

- : جوابش تو اینترنت پیدا نمی شه، خودت باید فکر کنی. به نظرت چرا؟

-: چون آدم بدا، آدم خوبا رو دوست ندارن.

-: آره، دیگه چی به نظرت؟

-: چون آدم بدا دوست ندارن آدم خوبا تو شهرشون زندگی کنن.

-: اوهوم، خوب.. دیگه چرا؟

-: چون آدم بدا نمی خوان آدم خوبا باشن.

/ 1 نظر / 14 بازدید