چهار یا سه؟

امیر مهدی قصد داشت عمو پورنگ 4 رو ببینه، باتعجب بهم گفت: چرا روی سی دی نوشته 3؟ گفتم شاید قسمت سومشه.

درحالیکه به سمتم میومد گفت: نه، رنگ پاکت قسمت چهارش بنفشه، اینم بنفشه.

پاکتو که گرفتم، گفتم خوب نوشته چهار دیگه، چهارشو به عربی نوشته بود.

روی سه گودی عدد چهارعربی دست کشید و گفت : نه ببین سه نوشته، ایناها ، یک دو سه.

زیر گازو خاموش کردم تا نسوزه، یه ورق برداشتم و چهار فارسی و انگلیسی رو براش نوشتم، گفت حالا بنویس سه، سه فارسی نوشتم، گفت سه انگلیسی هم بنویس.

با هیجان گفت: آها، ببین، ببین نوشتی سه، ننوشتی چهار که.

تازه فهمیدم چی شده، گفتم سه انگلیسی و چهار عربی شبیه همن فقط برعکس هم نوشته میشن کمراشون می خوره به هم.

آها.

تو چشاش برق جالبترین اکتشاف عمرشو می دیدم.

/ 1 نظر / 17 بازدید