راه حل

مشغول تماشای تلویزیون بودیم، که مراسم تعزیه خوانی پخش می کرد.

برای امیر مهدی توضیح می دادم که این مراسم چیه و توش چیکار می کنن.

امیر مهدی وسط حرفم پرید و گفت: مامان برام، از این دایره ها می خری؟

: دایره چیه؟

: از اینا که جلوی شمشیرو می گیره.

: آها، سپر و می گی......آره، اگه ببینم می خرم، اما همه جا نیست. حالا سپر می خوای چی کار؟

: سپر می خوام که وقتی علی کوچولو می خواست منو چنگول بزنه، جلوش بگیرم.

/ 0 نظر / 12 بازدید