معتاد

از خواب که بیدار شدم دیدم امیر مهدی زل زده تو چشمام. با خوشحالی و صدای کشداری گفت: سلام، صبحت به خیر مامانم.

خواب آلود و با لبخند گفتم: صبحت به خیر عزیز دلم.

امیر مهدی با هیجان و محکم گفت: میدونستی بابا معتاد توئه؟

_: هااااااا، معتاد یعنی چی؟

_: یعنی همه  تو رو دوست دارن، داییت، خالت، مادر بزرگت، پدر بزرگت...............

/ 0 نظر / 8 بازدید