زمان از دید امیر مهدی

امیر مهدی: وقتی شما کوچولو بودی تام و جری می دیدی؟

-: آره، می دیدم.

- : دیگه چه کارتونهایی می دیدی؟ با کی می دیدی؟ پدر جان (پدر بزرگ) هم باهات نگاه می کرد؟

چند روز بعد

امیر مهدی: من دوست دارم برم اون خونه ای که تو کوچولوهات اونجا بودی.

- : عززززیزم، چرا آخه؟

- : می خوام برم اونجا تلویزیونو روشن کنم اون تام و جریهایی که تو می دیدی، ببینم...... پدر جانم باهات نگاه می کرد؟

/ 1 نظر / 10 بازدید
خاله

آخي قربونش برم هميشه اين سوال رو از من هم مي كنه اين قسمت تام و جري رو ديدي؟.....