سوال مرغ و تخم مرغ

امیر مهدی رو صدا کردم برای خوردن شام. کنارم نشست و گفت: مامان، اولا آدما بودن یا بچه ها؟

با تعجب گفتم: یعنی چی؟

: یعنی اول باید یه آدمایی باشن که بچه ها رو بزرگ کنن، اما خودشونم که اول بچه بودن؟

/ 0 نظر / 19 بازدید