تلفن

امیر مهدی: بیا زنگ بزنیم به خاله زینب ببینیم کجاست؟

مامان: خاله سرکاره.

- : تو بیرون بودی خاله زنگ زد.

- : از کجا میدونی خاله زنگ زده، شما تازه از مهد برگشتی؟

-: آخه خاله پیغام گذاشته.

- : شما از کجا می دونی پیغام گذاشته؟

- : خاله مهد، بهم یه وسیله ای داده که دستم تا خونه دراز میشه، می تونم درو باز کنم گوشی رو بردارم.

-: سکوت.

- : ببین شمارش روی گوشی افتاده، 7.....2.....3

/ 1 نظر / 15 بازدید
خاله

قربون تخيل قويش برم من