خورشید

امیر مهدی: ما نمی تونیم خورشیدو بگیریم؟

: نه، نمی تونیم.

: اما باباجون، می تونه.

: خورشید خیلی داغه، باباجون می سوزه خدای نکرده.

: اگه سردش کنیم اما می تونه.

: بزرگی خورشید رو چیکار کنیم؟ خورشید از ما خیلی بزرگتره.

: خورشید رو سرد می کنیم و کوچیکشم می کنیم.

: باشه، پس تو دستگاهشو اختراع کن تا بابا جون خورشید رو واست بیاره.

/ 0 نظر / 15 بازدید