خرید

وقتی من مشغول خرید هستم، امیر مهدی داخل مغازه نمیاد و بیرون خودشو سرگرم می کنه. دیشب کلاه شیپوری رو که از جشن الفبا هنوز رو سرش بود، تبدیل به بلند گو کرده بود و داد می زد: آی خونه دار، آی بچه دار، بدو بیا حراجش کردم، آی خونه دار، بچه دار.......

سروصداش داشت بقیه رو اذیت می کرد، خریدم رو نیمه رها کردم و رفتم بیرون، بهش بگم داد نزنه که یه خانمی اومد جلو و به امیر مهدی گفت: آقا چی می فروشی من هم خونه دارم، هم بچه دار، اینم زنبیلمه واسه خرید، چی ازت بخرم؟

/ 1 نظر / 14 بازدید