بوقلمون

برای اولین بار یک بوقلمون می دید، از دور و با احتیاط بهش نگاه می کرد، صداش که بلند شد امیر مهدی ترسید و گفت: آخ. و دو قدم عقب رفت.

بهش گفتم به پاهاش دقت کردی، گفت: آره، روی پاهاشم نوک داره.

/ 0 نظر / 10 بازدید