شیطان

مشغول غذا که شدیم، امیر مهدی گفت: بسم الله الرحمن الرحیم یادت نره.

منم بلند تکرار کردم.

با لحنی شاد که انگار کشف بزرگی کرده فریاد زد: اگه ما کارای خوب کنیم، شیطونو گول زدیم.

/ 0 نظر / 4 بازدید