آتش

در جنگل آتش روشن کرده بودیم و امیر مهدی مدام اطراف آتش می چرخید و چوب جمع می کرد، زمانیکه شعله های آتش فروکش کرده بود و  رو به خاموشی می رفت امیر مهدی پرسید:

- : وقتی آتیش کمرنگ میشه یعنی خاموش شده؟

/ 0 نظر / 11 بازدید