بابا ماهی

توی بازار ماهی فروشهای آبادان بودیم و من آبشش ، باله  و دم ماهی ها رو به امیر مهدی نشون می دادم .

روی پیشخون مغازه ماهی های بزرگ و کوچکی بود.

گفتم : اسم این ماهو سرخو ئه

امیر مهدی اشاره کرد به ماهی بزرگتری و گفت : اینم بابا شه، بابا ماهیه.

صاحب مغازه کلی از دستش خندید و یه ماهی بزرگتر رو بهش نشون داد و گفت: اینم بابابزرگشه .

/ 1 نظر / 10 بازدید