از کجا می دونی؟

مشغول خرید بودم که امیر مهدی پرسید: مامان این گیاهه، بلاله؟

من به جایی که امیر مهدی اشاره می کرد نگاه کردم، گیاه بلندی بود با برگهای پهن و بلند، خواستم بگم آره، اما کنار مغازه میوه فروشی، اونم درست کنار خیابون اصلی شهر، کمی تردید کردم.

به صاحب مغازه نگاه کردم تا شاید اون چیزی بگه، حالت چشماش تغییر کرد و با تعجب گفت: آره، ماشالله چه باهوشه، حتما قبلا جایی دیده.

گفتم آره مامان جون بلاله.

و شب فهمیدم، باباجون توی مسافرت به روستای کجان به امیر مهدی نشون داده بود.

/ 0 نظر / 16 بازدید