عکس العمل

رفتم خانه بازی، مطلبی رو سوال کنم، امیر مهدی جلوی در منتظر من ایستاد، چند قدمی جلوتر نرفته بودم که صدای جیغش بلند شد، یکی از بچه های کوچیک که تازه دندون درآورده بود گازش گرفته بود.

از اونجا که بیرون اومدیم ازش پرسیدم: مامان جون،چرا همینطور ایستاده بودی؟ باید کاری می کردی که ولت کنه.

ساکت بود و چیزی نمی گفت، ادامه دادم اگه هولش می دادی دندونش از روی دستت کنار می رفت.

- : آخه می خورد زمین.

/ 1 نظر / 8 بازدید