جارو

از امیر مهدی خواستم تا اتاقشو مرتب کنه.

  مشغول کشیدن جارو برقی شدم، اما وقتی نوبت جاروی اتاقش شد، دیدم که همه جا به هم ریختس، با خونسردی جارو کشیدنو ادامه دادم و گفتم اگه وسایلت رفت داخل جارو برقی مشکل من نیست.

سریع پرید به جمع و جور کردن، اما کارو نیمه کاره رها کرد و گفت: بقیش دیگه بزرگه نمی ره تو جارو و با خونسردی نشست به کار خودش.

/ 1 نظر / 16 بازدید