تغییر

مشغول آشپزی بودم که امیر مهدی اومد و گفت: مامان اجازه می دی خودمو عوض کنم؟

: چی؟

: می خوام خودمو عوض کنم.

: می دونستم توضیح خواستن فایده ای نداره گفتم باشه تا ببینم این عوض شدن یعنی چی؟

و فهمیدم یعنی این.

این رنگ سفید روی پیشونیش بعد از مدتی خشک شد و مثل یه لایه پلاستیکی چسبیده بود و کنده نمی شد، برای کنده شدنش موهای پیشونیشم کنده می شد و دردناک بود و این شد که مستقیم امیر مهدی وارد حمام شد.

/ 0 نظر / 14 بازدید