آقا سوسکه

امیر مهدی جیغ زنان از دستشویی دور شد که یه سوسک اونجاس. فقط شاخکهای سوسک مشخص بود و من نتونستم بکشمش. بدون حضور ما کنار در حاضر نشد بره دستشویی.

پرسید: شاککای سوسک بلند نمی شن؟

/ 1 نظر / 15 بازدید
خاله زينب

بش بگو: منم از سوسك ميترسم