خریدن یا نخریدن

برای خرید بیرون رفته بودیم، امیر مهدی گفت: هوس گوجه سبز کردم، برام می خری؟

گفتم:آره، هر چی که هوس کنی برات می خرم.

: یعنی هر چی بخوام برام می خری؟

: آره، همه چی می خرم تا بزرگ شی، اما وقتی بزرگ شدی هر چی هوس کردی یا هر چی دلت خواست نباید بخری.

: چرا نباید بخرم؟

: وقتی آدما بزرگ می شن و هوس یه چیزی می کنن، اگه بخرن و بخورن فقط خوردن، اما اگه هوس کنن و نخرن اونوقت بزرگتر می شن. 

/ 1 نظر / 19 بازدید